Selectcamp Imprint

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

prowadzonego pod adresem www.selectcamp.pl

Właścicielem i administratorem SERWISU jest firma:

Vacanceselect Travel Sp. z o.o.
ADRES FIRMY: Okonin 51C 39-100 Ropczyce
Kontakt tel: (+48) 17 78 76 105


Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000401274, posiada nadane numery ewidencyjne: NIP 8181716343, REGON: 180782827.
Numer rachunku bankowego: 04 1910 1048 2684 4079 7340 0001 

KLIENT ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy z ORGANIZATOREM, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. Definicje

 1. SERWIS INTERNETOWY - niniejszy serwis świadczący usługi pośrednictwa w rezerwacji z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
 2. ORGANIZATOR – Firma: Vacanceselect International AG, Rue Jean-Gabriel Eynard 8 1205 Geneva, Szwajcaria (CoC: CH-660-3442011-8, VAT-numer: CHE-257.214.309 TVA )
 3. REPREZENTANT - Firma: Vacanceselect Travel Spółka z o.o. reprezentuje ORGANIZATORA w Polsce - działa w jego imieniu i na jego rzecz.
 4. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług STRONY INTERNETOWEJ.
 5. KWATERA - kompletnie wyposażony obiekt: namiot, domek, mobil home, namiot lodge z oferty VACANCESELECT oraz SELECTCAMP przeznaczony do krótkoterminowego najmu na wypoczynek wakacyjny - oferowany przez ORGANIZATORA.
 6. REGULAMIN - niniejszy Regulamin STRONY INTERNETOWEJ.
 7. REZERWACJA - oświadczenie złożone elektronicznie o zamiarze wynajmu wybranego obiektu w oznaczonym w rezerwacji terminie za określona w rezerwacji kwotę. Rezerwacja może być dokonana wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i następuje przez wypełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronach www.selectcamp.pl oraz www.vacanceselect.pl
 8. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez ORGANIZATORA, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze STRONĄ INTERNETOWĄ.

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres świadczonych usług. ORGANIZATOR - zapewnia możliwość krótkoterminowego najmu obiektów z przeznaczeniem na wakacyjny wypoczynek w różnych krajach świata. ORGANIZATOR odpowiada za realizację wynajmu w terminie i na warunkach określonych w rezerwacji.
 2. REPREZENTANT - z upoważnienia ORGANIZATORA i w Jego imieniu z wykorzystaniem internetu prezentuje ofertę na terenie Polski - jako wyłączny przedstawiciel ORGANIZATORA. REPREZENTANT prowadzi w języku polskim serwis internetowy umożliwiający dokonanie rezerwacji i w ten sposób zawarcie umowy z ORGANIZATOREM. REPREZENTANT w celu umożliwienia prezentacji swojej oferty i zawarcia umowy świadczy poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ usługi:
  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA na STRONIE;
  • przetwarzanie formularza REZERWACJI OBIEKTU oferowanego na STRONIE;
  • przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter";
  • świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE jest zawierana na czas nieoznaczony;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia REZERWACJI poprzez wypełnienie formularza rezerwacji zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;
  • usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ORGANIZATORA. ORGANIZATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • ORGANIZATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
  • ORGANIZATOR i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres do korespondencji ORGANIZATORA - w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
 4. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 5. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje znajdujące się na STRONIE WWW ORGANIZATORA, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

C. Rezerwacja Kwatery.

 1. SERWIS INTERNETOWY prezentuje całą aktualnie dostępną ofertę ORGANIZATORA.
 2. Przed dokonaniem REZERWACJI KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego REGULAMINU potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed zatwierdzeniem REZERWACJI. Formularz REZERWACJI (zgłoszenia) nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Zgłoszenia drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Warunki i terminy wpłat, zakres wzajemnych praw i zobowiazań KLIENTA i ORGANIZATORA opisane są w WARUNKACH UCZESTNICTWA, które są załącznikiem do niniejszego REGULAMINU i stanowią integralną część UMOWY zawieranej pomiędzy KLIENTEM i ORGANIZATOREM.
 5. REPREZENTANT - z tytułu pośredniczenia pobiera opłatę dodatkową w wysokości określonej w formularzu REZERWACJI.

D. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem SERWISU INTERNETOWEGO jest REPREZENTANT.
 3. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiory danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszym serwisem.
 4. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zrealizowania, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ORGANIZATOREM i KLIENTEM.
 5. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze STRONY INETRNETOWEJ będzie na bieżąco otrzymywać informacje związane z ofertą STRONY INTERNETOWEJ. Klient będzie otrzymywał newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 8. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie osobowych z wymienionych poniżej :
  • nazwisko i imię;
  • adres zamieszkania oraz adres do korespondencji jeżeli jest inny;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • data urodzenia;

E. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie zobowiązań pomiędzy PEŁNOMOCNIKIEM a KLIENTEM obowiazują przepisy prawa polskiego
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 4. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 5. Wszystkie nazwy własne Firm i Produktów są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 6. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 • Dla wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy pomiędzy ORGANIZATOREM a KLIENTEM właściwe jest prawo szwajcarskie, i to zarówno materialne jak i procesowe.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy ORGANIZATOREM i KLIENTEM jest Sąd w Genewie (Szwajcaria).
 • Vacanceselect Travel Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą i posiada Zezwolenie na działalność w charakterze Organizatora Turystyki i Pośrednika Turystycznego wydane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego o numerze rejestrowym 172/11.
 • Vacanceselect Travel Spółka z o.o. na podstawie odrębnych uzgodnień pomiedzy ORGANIZATOREM i PEŁNOMOCNIKIEM jest umocowana do przyjmowania, i rozpatrywania wszelkie reklamacji złożonych przez Klientów zawierających Umowę z ORGANIZATOREM (Vacanceselect International).
 • Vacanceselect Travel Spółka z o.o. nie jest oddziałem firmy Vacanceselect International w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, ze. zm.). 


  Załącznik do REGULAMINU:

  WARUNKI REZERWACJI OBIEKTU Z OFERTY ORGANIZATORA


  ORGANIZATOR : Firma: Vacanceselect International AG, Rue Jean-Gabriel Eynard 8 1205 Geneva, Szwajcaria 

  A. Rezerwacja

  1. Rezerwacja KWATERY następuje po zapoznaniu się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej www.vacanceselect.pl lub selectcamp.pl, oraz po zapoznaniu się i zaakceptowaniu REGULAMINU wraz z poniższymi Warunkami Uczestnictwa, które stanowią integralną część Umowy.
  2. Rezerwacji KWATERY dokonuje się poprzez wypełnienie i potwierdzenie formularza REZERWACJI na stronie internetowej.
  3. Klient dokonując rezerwacji - czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w formularzu REZERWACJI. Bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty oraz za poinformowanie tychże osób o wszystkich szczegółach dotyczących warunków REZERWACJI i wynikających z tego zobowiązaniach. KLIENT upoważnia wszystkie pełnoletnie osoby zgłoszone w REZERWACJI do dokonywania wszelkich czynności związanych z najmem KWATERY łącznie z rezygnacją i przyjęciem zwrotu należnych kwot.
  4. Niezwłocznie po otrzymaniu rezerwacji KLIENT otrzymuje pocztą elektroniczną Fakturę za najem KWATERY.
  5. Jeśli do rozpoczęcia umówionego okresu najmu pozostało więcej niż 10 (dziesięć) tygodni, KLIENT otrzyma Fakturę w której kwota płatności za najem będzie rozbita na dwie raty. Pierwszą ratę w wysokości 20% kwoty rezerwacji oraz opłatę rezerwacyjną w kwocie 59 zł należy opłacić w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania Faktury. Resztę pozostałej kwoty (80%) należy wpłacić najpóźniej na 10 tygodni (70 dni) przed rozpoczęciem umówionego okresu najmu.
  6. Jeśli do wyjazdu pozostało mniej niż 10 tygodni (70 dni), należy dokonać płatności całej kwoty wskazanej na Fakturze zgodnie z terminem podanym na dokumencie.
  7. Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji przez KLIENTA bez względu na termin i przyczynę.
  8. Jeżeli KLIENT nie wpłaci opłat w terminach podanych powyżej w pkt. 5 i pkt. 6, jego REZERWACJA zostaje anulowana i uznana za niebyłą.
  9. Dokonanie pełnej wpłaty przez KLIENTA oznacza zawarcie Umowy.
  10. Z uwagi na występujące znaczne opóźnienia realizacji zleceń płatniczych pomiędzy bankami a urzędami pocztowymi, dokonanie płatności na poczcie lub w agencji pocztowej powinno być potwierdzone dowodem wpłaty przesłanym na następujący adres poczty elektronicznej: info@vacanceselect.pl
  11. Po otrzymaniu pełnej zapłaty, w terminie od 2 (dwóch) do 4 (czterech) tygodni przed rozpoczęciem umówionego okresu najmu, Vacanceselect Travel prześle KLIENTOWI Voucher (dowód rezerwacji) KWATERY. Do Vouchera będą załączone informacje o danych kontaktowych i adresowych campingu, na którym znajduje się KWATERA. Vouchery przesłane przez Vacanceselect Travel drogą elektroniczną na wskazany przez KLIENTA adres e-mailowy są również honorowane przez pracowników campingów jak i rezydentów SELECTCAMP.

  B. Zakres Świadczeń. Ceny

  1. Umowa pomiędzy Vacanceselect International AG a KLIENTEM obejmuje tylko i wyłącznie najem KWATERY. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą po stronie KLIENTA.
  2. W KWATERZE możliwe jest zakwaterowanie tylko osób, które są wymienione na fakturze i w voucherze. Pobyt w KWATERZE może być związany z koniecznością opłacenia kosztów dodatkowych na campingu np. opłata klimatyczna. Informacje o kosztach dodatkowych zawarte są na stronach www.selectcamp.pl oraz www.vacanceselect.pl w opisach konkretnych lokalizacji.
  3. Informacje dodatkowe podane na stronach internetowych www.vacanceselect.pl oraz www.selectcamp.pl, a dotyczące infrastruktury poszczególnych campingów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią integralnej części Umowy pomiędzy ORGANIZATOREM a KLIENTEM. Dotyczy to w szczególności opisów urządzeń sportowych (baseny, boiska, korty tenisowe, wypożyczalni sprzętu sportowego itp.), sklepów, restauracji, kawiarni, transportu publicznego, działalności służb lokalnych (np. czystość plaż i wód, ciągłość dostaw prądu, wody, gazu itp.).
  4. Podane w opisach odległości mają charakter orientacyjny.
  5. Prezentowane w katalogu i na stronach internetowych zdjęcia KWATER są przykładowe. Wystrój oraz wyposażenie KWATER na niektórych campingach może się nieznacznie różnić od tych przedstawionych na zdjęciach jednak winno zapewniać co najmniej taki sam standard.

  C. Zmiany rezerwacji

  1. Jeżeli ORGANIZATOR przed rozpoczęciem najmu KWATERY jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z KLIENTEM, niezwłocznie powiadomi o tym KLIENTA. W takiej sytuacji KLIENT powinien niezwłocznie poinformować ORGANIZATORA, czy:
   • przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
   • odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
  2. o rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy KLIENT powinien poinformować ORGANIZATORA w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, nie później jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem najmu.
  3. Jeżeli KLIENT zgodnie z pkt. 1 odstępuje od umowy lub jeżeli ORGANIZATOR odwołuje umowę z przyczyn niezależnych od KLIENTA, KLIENT ma prawo, według swojego wyboru:
   • skorzystać z najmu zastępczego KWATERY o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na najem KWATERY o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
   • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
  4. Vacanceselect International oraz Vacanceselect Travel gwarantują cenę najmu KWATERY w wysokości określonej w formularzu REZERWACJI i potwierdzonej na Fakturze.
  5. Wszelkie zmiany do Umowy, w tym takie jak na przykład: zmiana KLIENTA, zmiana KWATERY, zmiana campingu, dodanie lub rezygnacja jednego z uczestników pobytu, są możliwe do 30 (trzydziestu) dni przed datą rozpoczęcia umówionego okresu najmu i muszą być zgłoszone pisemnie lub e-mailem.
  6. Zmiany zgłoszone do 30 (trzydziestu) dni przed rozpoczęciem umownego okresu najmu są bezpłatne. Zmiany zgłoszone po tym terminie będą obciążone opłatą manipulacyjną w kwocie 100 PLN od rezerwacji, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości zwrotu kosztów w przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu jednego lub części uczestników w tej samej KWATERZE.

  D. Odstąpienie od umowy przez OORGANIZATORA (anulowanie umowy najmu KWATERY)

  1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, względnie świadczeń, jeżeli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od ORGANIZATORA powodów. ORGANIZATOR ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku działań sił wyższych, klęsk żywiołowych, stanów wojny itp. W opisanych przypadkach KLIENT otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty.

  E. Przyjazdy i wyjazdy. Skrócenie, przedłużenie pobytu

  1. Przyjazd i objęcie w używanie KWATERY powinny nastąpić w przedziale czasowym podanym w Voucherze w pierwszym dniu obowiązywania Umowy najmu, natomiast opuszczenie KWATERY i wyjazd winny nastąpić nie później niż do godziny określonej w Voucherze w ostatnim dniu najmu. Numer telefonu do recepcji podany jest w informacji dołączonej do Vouchera.
  2. Jeśli okres najmu zostanie skrócony z przyczyn niezależnych od Vacanceselect International (np. przyjazd i/lub objęcie przez KLIENTA KWATERY celem wykonywania umówionego najmu ulegnie opóźnieniu lub skróceniu), KLIENTOWI nie przysługuje zwrot za niewykorzystany okres najmu.
  3. Przedłużenie pobytu poza okres umowy najmu jest uzależnione od dostępności KWATERY i jest możliwe tylko po uzgodnieniu z Rezydentem Vacanceselect International lub z biurem Vacanceselect Travel Spółka z o.o. w Polsce.

  F. Rezygnacja i odstąpienie od Umowy przez KLIENTA

  1. KLIENT może anulować rezerwację i odstąpić od Umowy w każdym czasie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym KLIENT zawiadomił pisemnie ORGANIZATORA lub PEŁNOMOCNIKA o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z najmu) lub dzień następujący po dacie, w której KLIENT nie uzupełnił wymaganej wpłaty - zgodnie z otrzymaną Fakturą za najem. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej (list polecony lub e-mail). Kwota wpłacona przez KLIENTA jest zwracana w ciągu 14 (czternastu) dni po otrzymaniu pisemnej dyspozycji KLIENTA, zawierającej dane osobowe KLIENTA, numer rezerwacji oraz numer konta bankowego z podaniem numeru SWIFT banku KLIENTA.
  2. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu najmu KWATERY przez KLIENTA, ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez ORGANIZATORA do chwili doręczenia mu oświadczenia KLIENTA rezygnacji lub zmianie terminu najmu. ORGANIZATOR wskazuje przy tym informacyjnie, iż średnie koszty tych potrąceń kształtują się w praktyce następująco, w zależności od terminu rezygnacji (ilość dni przed rozpoczęciem umówionego okresu najmu):
   • do 57 dni - 10% wartości rezerwacji
   • 56 do 42 dni - 40% wartości rezerwacji
   • 41 do 28 dni - 70% wartości rezerwacji
   • 27 do 3 dni - 90% wartości rezerwacji
   • w przypadku zgłoszenia anulacji na 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu lub później, kosztem jest cała wpłacona kwota.
  3. ORGANIZATOR przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z odstąpieniem KLIENTA od umowy najmu, a tym samym do zminimalizowania kosztów rezygnacji.
  4. Organizator ma prawo potrącić należne odszkodowanie z kwoty wpłaconej przez KLIENTA.
  5. Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza kosztami rzeczywiście poniesionymi przez ORGANIZATORA, jeżeli KLIENT w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem najmu, wskaże ORGANIZATOROWI osobę która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy. W niektórych lokalizacjach może być ściśle ograniczona możliwość zamiany uczestników - w szczególności w grupach wiekowych - np. dziecko za dziecko itp. Każda zmiana uczestnika musi być potwierdzona przez REPREZENTANTA poprzez wydanie nowego Voucheru.
  6. Opłata rezerwacyjna w wysokości: 59 PLN - nie podlega zwrotowi.
  7. KLIENT ma możliwość ubezpieczenia wyżej wymienionego ryzyka kosztów anulacji w ramach ubezpieczenia od rezygnacji według polisy generalnej wystawionej przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie - ubezpieczyciel zwraca koszty anulacji w wypadku, gdy anulacja jest spowodowana przyczynami losowymi wymienionymi w OWU. Za koszty anulacji rezerwacji noclegów uważa się opłaty przewidziane w pisemnej umowie rezerwacji noclegów, poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonegow związku z rezygnacją Ubezpieczonego z zarezerwowanych i opłaconych noclegów. Szczegółowe warunki tego ubezpieczenia przesyłane są wraz z Fakturą za najem KWATERY.

  G.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

  1. ORGANIZATOR jest odpowiedzialny za zapewnienie najmu KWATERY w terminie, cenie i standardzie zgodnym z ofertą.
  2. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jeżeli jest ono wynikiem wyłącznie:
   • działania lub zaniechania KLIENTA;
   • działania lub zaniechania osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć
   • siłą wyższą.
  3. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym na miejscu a ofertą, KLIENT powinien niezwłocznie poinformować ORGANIZATORA lub jego przedstawiciela w miejscu najmu KWATERY. W takim przypadku ORGANIZATOR ma prawo i obowiązek starać się naprawić wadę. W przypadkach zaistnienia w trakcie umowy okoliczności uniemożliwiających świadczenia wynikające z oferty ORGANIZATOR będzie zmierzał do spełnienia świadczeń zamiennych o standardzie równorzędnym lub wyższym.
  4. KLIENT ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej nie później niż 30 dni od zakończenia umowy. ORGANIZATOR zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji pozostanie ona bez odpowiedzi przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
  5. ORGANIZATOR zastrzega, że odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w okresie najmu nie może przekroczyć dwukrotności ceny najmu w odniesieniu do każdego KLIENTA. Zastrzeżenie to nie dotyczy szkód na osobie.

  H. Pobyt KLIENTA, Kaucja za wyposażenie, Końcowe sprzątanie

  1. KLIENTOM nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane dni pobytu czy świadczenia, z przyczyn leżących po ich stronie lub podczas dobrowolnej rezygnacji.
  2. W momencie przyjazdu, Rezydent Vacanceselect International lub Recepcja pobierze od KLIENTA Kaucję w wysokości podanej na stronach internetowych Vacanceselect. KLIENTowi zostanie wydane pokwitowanie. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez KLIENTA podczas jego pobytu w najętej Kwaterze. Rezydent Vacanceselect International lub recepcja powinien być natychmiast poinformowany przez KLIENTA o ewentualnych uszkodzeniach i/lub brakach stwierdzonych po przyjeździe i objęciu KWATERY do używania lub podczas trwania najmu. Rezydent Vacanceselect International lub recepcja ma prawo dokonać potrącenia równowartości szkód. Kaucja musi być odebrana przez KLIENTA osobiście przed opuszczeniem KWATERY po zakończonym okresie najmu. Vacanceseselect Travel nie pośredniczy w odzyskaniu kaucji, jeśli KLIENT z przyczyn tylko od siebie zależnych nie dokonał tego osobiście.
  3. Prawo do pobytu w miejscu zakwaterowania mają wyłącznie osoby podane na Voucherze (każde dziecko i niemowlę liczone jest jak 1 osoba), dlatego obowiązkiem KLIENTA jest podanie w momencie rezerwacji dokładnej ilości osób, ich imion i nazwisk, dat urodzenia. W przypadku przekroczenia podanej na Voucherze liczby osób, Rezydent Vacanceselect International lub Recepcja może, a to według własnego uznania, przyjąć odpłatnie dodatkowe osoby lub, w przypadku gdy liczba osób jest większa niż ta wymieniona na Voucherz (wliczając dzieci do lat 3), nawet nie wydać KWATERY. Kwoty wpłacone przez KLIENTA za rezerwację nie podlegają wtedy zwrotowi, a KLIENT nie może domagać się zwrotu jakichkolwiek związanych z zaistniałą sytuacją kosztów.
  4. Obowiązkiem KLIENTA jest:
   • używanie KWATERY zgodnie z Umową i jej przeznaczeniem, to jest w celu krótkoterminowego pobytu wakacyjnego,
   • utrzymywanie KWATERY w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
   • dbanie o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i przestrzeganie regulaminu campingu, zwłaszcza ciszy nocnej,
   • niezwłoczne zgłaszanie uszkodzeń i/lub braków, o których mowa w pkt. 8.1 Warunków oraz napraw, których wykonanie okazać się może niezbędne, zwłaszcza w celu zapobieżenia wystąpienia lub eliminacji zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego i/lub zapobieżenia szkodom majątkowym lub ich rozmiarowi,
   • nieczynienie jakichkolwiek zmian i/lub ulepszeń w Kwaterze oraz jej wyposażeniu.
  5. Wszyscy klienci są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad i przepisów campingu ustanowionych przez jego kierownictwo. Lista zasad i przepisów dostępne są na stronach campingów i/lub na terenie campingu. W żaden sposób nie możemy ponosić odpowiedzialności jeżeli zostaną państwo wydaleni z campingu za nie przestrzeganie regulaminu. Jeżeli kierownictwo campingu nie zdecyduje się egzekwować swoich przepisów nie możemy ponosić za to odpowiedzialności. Należy pamiętać, że kierownictwo campingu na niektórych ośrodkach będzie egzekwować właściwy strój pływacki używany w basenach, czasami nie jest dozwolona kąpiel w Szortach lub spodenkach typu bermudy lub koszulkach T-shirt. Korzystanie z basenów poza godzinami otwarcia jest surowo zabronione i w takich okolicznościach w przypadku złamania tego przepisu klienci powinni spodziewać się wydalenia z Campingu. Nieprzestrzeganie przepisów ciszy nocnej uznaje się za obraźliwe dla innych wczasowiczów i spowoduje wydalenie z campingu. Campingi zastrzegają sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za dodatkowe pojazdy lub przyczepy, które mogą być zaparkowane na campingowym parkingu.
  6. KLIENT nie może podnajmować i/lub odstępować KWATERY do bezpłatnego używania osobom trzecim, to jest innym osobom niż podane na Voucherze.
  7. Psy mogą przebywać na campingu tylko w przypadku, gdy dany camping na to zezwala i zostało to wcześniej zgłoszone przy rezerwacji w biurze Vacanceselect Travel. Jakkolwiek Vacanceselect International zezwala na przebywanie psów tylko w Kwaterach będących namiotami. Opłata za pobyt psa na campingu pobierana jest w recepcji danego campingu. We Włoszech obowiązuje prowadzenie psów na smyczy i w kagańcach.

  I. Ubezpieczenie KLIENTA

  1. KLIENT podczas składania rezerwacji może wykupić opcjonalnie ubezpieczenie zdrowotne Signal Iduna Standard w cenie 2 zł /osoba/dzień. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana na stronach http://www.selectcamp.pl/Ubezpieczenie/. Stronami Umowy Sprzedaży Ubezpieczenia jest KLIENT i Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie. Obowiązkiem KLIENTA przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia jest zapoznanie się z aktualnymi OWU - Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Travel.
  2. KLIENT ma możliwość opcjonalnego wykupienia ubezpieczenia kosztów anulacji rezerwacji z noclegów na warunkach określonych przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie w aktualnych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej.
  3. Obowiązkiem Vacanceselect Travel jest dostarczenie KLIENTowi OWU wraz z Umową ubezpieczenia oraz Certyfikatu zawarcia umowy ubezpieczeniowej wraz z Voucherem.
  4. Vacanceselect Travel posiada następujące polisy generalne:
   • Gwarancję Ubezpieczeniową dotyczącą pokrycia kosztów powrotu KLIENTów do kraju a także zwrotu wpłat wniesionych przez KLIENTów za imprezę turystyczną nr M217460, wystawiona przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie,
   • Polisa Ubezpieczenia od NNW i KL i Kosztów Rezygnacji nr 200298 wystawiona przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w warszawie.