Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji

Regulamin i warunki rezerwacji

Regulamin serwisu internetowego


REGULAMIN SERWISU

INTERNETOWEGO

prowadzonego pod adresem www.vacanceselect.pl oraz www.selectcamp.pl

Właścicielem i administratorem SERWISU jest firma:

Vacanceselect Travel Sp. z o.o.

ADRES FIRMY: Okonin 51C 39-100 Ropczyce

Kontakt tel: (+48) 17 78 76 105

e-mail: biuro@vacanceselect.com 

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000401274, posiada

nadane numery ewidencyjne: NIP 8181716343, REGON: 180782827.

KLIENT ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy z

ORGANIZATOREM, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach

dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W

przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych

negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. Definicje

1.SERWIS INTERNETOWY - niniejszy serwis świadczący usługi pośrednictwa w

rezerwacji z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

2.ORGANIZATOR – Firma: Vacanceselect International AG, Rue Jean-Gabriel Eynard 8

1205 Geneva, Szwajcaria (CoC: CH-660-3442011-8, VAT-numer: CHE-257.214.309 TVA )

3.REPREZENTANT - Firma: Vacanceselect Travel Spółka z o.o. reprezentuje

ORGANIZATORA w Polsce - działa w jego imieniu i na jego rzecz.

4.KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w

przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej

przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub

zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług STRONY INTERNETOWEJ.

5.KWATERA - kompletnie wyposażony obiekt: namiot, domek, mobil home, namiot lodge

z oferty VACANCESELECT oraz SELECTCAMP przeznaczony do krótkoterminowego

najmu na wypoczynek wakacyjny - oferowany przez ORGANIZATORA.

6.REGULAMIN - niniejszy Regulamin STRONY INTERNETOWEJ.

7.REZERWACJA - oświadczenie złożone elektronicznie o zamiarze wynajmu wybranego

obiektu w oznaczonym w rezerwacji terminie za określona w rezerwacji kwotę. Rezerwacja

może być dokonana wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności

prawnych i następuje przez wypełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na

stronach www.selectcamp.pl oraz www.vacanceselect.pl

8.NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez ORGANIZATORA,

polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail

informacji związanych ze STRONĄ INTERNETOWĄ.

B. Postanowienia ogólne.

1.Zakres świadczonych usług. ORGANIZATOR - zapewnia możliwość krótkoterminowego

najmu obiektów z przeznaczeniem na wakacyjny wypoczynek w różnych krajach świata.

ORGANIZATOR odpowiada za realizację wynajmu w terminie i na warunkach określonych

w rezerwacji.

2.REPREZENTANT - z upoważnienia ORGANIZATORA i w Jego imieniu z

wykorzystaniem internetu prezentuje ofertę na terenie Polski - jako wyłączny przedstawiciel

ORGANIZATORA. REPREZENTANT prowadzi w języku polskim serwis internetowy

umożliwiający dokonanie rezerwacji i w ten sposób zawarcie umowy z

ORGANIZATOREM. REPREZENTANT w celu umożliwienia prezentacji swojej oferty i

zawarcia umowy świadczy poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ usługi:

•utworzenie i administrowanie konta KLIENTA na STRONIE;

•przetwarzanie formularza REZERWACJI OBIEKTU oferowanego na STRONIE;

•przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi

"newsletter";

•świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;

•umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i

administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE jest zawierana na czas

nieoznaczony;

•umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia

REZERWACJI poprzez wypełnienie formularza rezerwacji zawierana jest na czas

oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu

z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;

•usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony.

3.w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do

wypowiedzenia umowy:

•KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie

elektronicznej lub pisemnej na adres ORGANIZATORA. ORGANIZATOR w ciągu

7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych

osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

•ORGANIZATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza

Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia

wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca

może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze

skutkiem natychmiastowym.

•ORGANIZATOR i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

•Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na

adres do korespondencji ORGANIZATORA - w formie wiadomości e-mail lub

pisemnie. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14

dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

4.KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem

faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą

naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

5.Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje znajdujące się na

STRONIE WWW ORGANIZATORA, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

C. Rezerwacja Kwatery.

1.SERWIS INTERNETOWY prezentuje całą aktualnie dostępną ofertę ORGANIZATORA.

2.Przed dokonaniem REZERWACJI KLIENT musi się zapoznać z niniejszym

REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego

REGULAMINU potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed zatwierdzeniem

REZERWACJI. Formularz REZERWACJI (zgłoszenia) nie zostanie zaakceptowany bez

takiego potwierdzenia.

3.Zgłoszenia drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

4.Warunki i terminy wpłat, zakres wzajemnych praw i zobowiazań KLIENTA i

ORGANIZATORA opisane są w WARUNKACH UCZESTNICTWA, które są załącznikiem

do niniejszego REGULAMINU i stanowią integralną część UMOWY zawieranej pomiędzy

KLIENTEM i ORGANIZATOREM.

5.REPREZENTANT - z tytułu pośredniczenia pobiera opłatę dodatkową w wysokości

określonej w formularzu REZERWACJI.

D. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1.Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do

realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z

wyjątkiem opisanym w pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133,

poz. 883 z późniejszymi zmianami.

2.Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem SERWISU

INTERNETOWEGO jest REPREZENTANT.

3.Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych

Osobowych (GIODO) zbiory danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszym

serwisem.

4.Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem STRONY

INTERNETOWEJ zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zrealizowania,

zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ORGANIZATOREM i KLIENTEM.

5.Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących

newslettery ze STRONY INETRNETOWEJ będzie na bieżąco otrzymywać informacje

związane z ofertą STRONY INTERNETOWEJ. Klient będzie otrzymywał newsletter drogą

elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja

z usługi newslettera.

6.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich

usunięcia w dowolnym czasie.

7.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie

wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy

Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością

zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych

KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

8.Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie osobowych z wymienionych

poniżej :

•nazwisko i imię;

•adres zamieszkania oraz adres do korespondencji jeżeli jest inny;

•adres e-mail;

•numer telefonu kontaktowego;

•data urodzenia;

E. Postanowienia końcowe

1.W zakresie zobowiązań pomiędzy PEŁNOMOCNIKIEM a KLIENTEM obowiazują

przepisy prawa polskiego

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały

właściwe przepisy prawa, w szczególności:

•Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze

zm.);

•Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz.

884 ze zm.);

•Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr

101 poz. 926 ze zm.);

•Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.

2013 poz. 1422);

•Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr

49 poz. 508 ze zm.);

•Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.

2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

3.Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za

niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym

przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie

Regulamin pozostaje obowiązujący.

4.W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

5.Wszystkie nazwy własne Firm i Produktów są używane w celach identyfikacji i mogą być

chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej

(Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

6.Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na

podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych –

(Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można

ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

•Dla wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z niewykonania lub nienależytego wykonania

Umowy pomiędzy ORGANIZATOREM a KLIENTEM właściwe jest prawo szwajcarskie, i

to zarówno materialne jak i procesowe.

•Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy ORGANIZATOREM

i KLIENTEM jest Sąd w Genewie (Szwajcaria).

•Vacanceselect Travel Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą i posiada Zezwolenie

na działalność w charakterze Organizatora Turystyki i Pośrednika Turystycznego wydane

przez Marszałka Województwa Podkarpackiego o numerze rejestrowym 172/11.

•Vacanceselect Travel Spółka z o.o. na podstawie odrębnych uzgodnień pomiedzy

ORGANIZATOREM i PEŁNOMOCNIKIEM jest umocowana do przyjmowania, i 

rozpatrywania wszelkie reklamacji złożonych przez Klientów zawierających Umowę z

ORGANIZATOREM (Vacanceselect International).

•Vacanceselect Travel Spółka z o.o. nie jest oddziałem firmy Vacanceselect International w

rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z

2013 r. poz. 672, ze. zm.).

Załącznik do REGULAMINU:

WARUNKI REZERWACJI

OBIEKTU Z OFERTY

ORGANIZATORA

:

ORGANIZATOR : Firma: Vacanceselect International AG, Rue Jean-Gabriel Eynard 8

1205 Geneva, Szwajcaria

A. Rezerwacja

1.Rezerwacja KWATERY następuje po zapoznaniu się z ofertą zamieszczoną na

stronie internetowej www.vacanceselect.pl lub selectcamp.pl, oraz po zapoznaniu

się i zaakceptowaniu REGULAMINU wraz z poniższymi Warunkami Uczestnictwa,

które stanowią integralną część Umowy.

2.Rezerwacji KWATERY dokonuje się poprzez wypełnienie i potwierdzenie

formularza REZERWACJI na stronie internetowej.

3.Klient dokonując rezerwacji - czyni to także w imieniu wszystkich osób

zgłoszonych w formularzu REZERWACJI. Bierze na siebie odpowiedzialność za

dokonanie wpłaty pełnej kwoty oraz za poinformowanie tychże osób o wszystkich

szczegółach dotyczących warunków REZERWACJI i wynikających z tego

zobowiązaniach. KLIENT upoważnia wszystkie pełnoletnie osoby zgłoszone w

REZERWACJI do dokonywania wszelkich czynności związanych z najmem

KWATERY łącznie z rezygnacją i przyjęciem zwrotu należnych kwot.

4.Niezwłocznie po otrzymaniu rezerwacji KLIENT otrzymuje pocztą elektroniczną

Fakturę za najem KWATERY.

5.KLIENT otrzyma Fakturę/potwierdzenie rezerwacji wraz z kwotą oraz terminami

płatności podanymi na dokumencie.

6.Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji

przez KLIENTA bez względu na termin i przyczynę.

7.Jeżeli KLIENT nie wpłaci opłat w terminach podanych powyżej w pkt. 5 i pkt. 6,

jego REZERWACJA zostaje anulowana i uznana za niebyłą.

8.Dokonanie pełnej wpłaty przez KLIENTA oznacza zawarcie Umowy.

9.Z uwagi na występujące znaczne opóźnienia realizacji zleceń płatniczych

pomiędzy bankami a urzędami pocztowymi, dokonanie płatności na poczcie lub w

agencji pocztowej powinno być potwierdzone dowodem wpłaty przesłanym na

następujący adres poczty elektronicznej: biuro@vacanceselect.com 

10.Po otrzymaniu pełnej zapłaty, najpóźniej w terminie od 2 (dwóch) do 4 (czterech)

tygodni przed rozpoczęciem umówionego okresu najmu, Vacanceselect prześle

KLIENTOWI Voucher (dowód rezerwacji) KWATERY. Do Vouchera będą załączone 

informacje o danych kontaktowych i adresowych campingu, na którym znajduje się

KWATERA. Vouchery przesłane przez Vacanceselect Travel drogą elektroniczną na

wskazany przez KLIENTA adres e-mailowy są również honorowane przez

pracowników campingów.

11. Od momentu otrzymania przez KLIENTA faktury/potwierdzenia rezerwacji ma

on prawo do darmowej anulacji w ciągu 48 godzin.

12. PREFERENCJE- w drugim kroku procesu rezerwacji KLIENT ma możliwość

wyboru dwóch spośród sześciu bezpłatnych preferencji. Należy zwrócić uwagę że

preferencje te nie są gwarantowane.

B. Zakres Świadczeń. Ceny

13.Umowa pomiędzy Vacanceselect International AG a KLIENTEM obejmuje tylko

i wyłącznie najem KWATERY. Dojazd, wyżywienie, środki czystości, higieniczne

oraz organizacja czasu pobytu leżą po stronie KLIENTA.

14.W KWATERZE możliwe jest zakwaterowanie tylko osób, które są wymienione

na fakturze i w voucherze. Pobyt w KWATERZE może być związany z

koniecznością opłacenia kosztów dodatkowych na campingu np. opłata klimatyczna.

Informacje o kosztach dodatkowych zawarte są na stronach www.selectcamp.pl oraz

www.vacanceselect.pl w opisach konkretnych lokalizacji.

15.Informacje dodatkowe podane na stronach internetowych www.vacanceselect.pl

oraz www.selectcamp.pl, a dotyczące infrastruktury poszczególnych campingów

mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią integralnej części Umowy

pomiędzy ORGANIZATOREM a KLIENTEM. Dotyczy to w szczególności opisów

urządzeń sportowych (baseny, boiska, korty tenisowe, wypożyczalni sprzętu

sportowego itp.), sklepów, restauracji, kawiarni, transportu publicznego, działalności

służb lokalnych (np. czystość plaż i wód, ciągłość dostaw prądu, wody, gazu itp.).

16.Podane w opisach odległości mają charakter orientacyjny.

17.Prezentowane w katalogu i na stronach internetowych zdjęcia KWATER są

przykładowe. Wystrój oraz wyposażenie KWATER na niektórych campingach może

się nieznacznie różnić od tych przedstawionych na zdjęciach jednak winno

zapewniać co najmniej taki sam standard.

C. Zmiany rezerwacji

18.Jeżeli ORGANIZATOR przed rozpoczęciem najmu KWATERY jest zmuszony, z

przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z KLIENTEM,

niezwłocznie powiadomi o tym KLIENTA. W takiej sytuacji KLIENT powinien

niezwłocznie poinformować ORGANIZATORA, czy:

•przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo

•odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych

świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

19.o rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy KLIENT powinien

poinformować ORGANIZATORA w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat

zmian, nie później jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem najmu.

20.Jeżeli KLIENT zgodnie z pkt. 1 odstępuje od umowy lub jeżeli ORGANIZATOR

odwołuje umowę z przyczyn niezależnych od KLIENTA, KLIENT ma prawo,

według swojego wyboru:

•skorzystać z najmu zastępczego KWATERY o tym samym lub wyższym

standardzie, chyba że zgodzi się na najem KWATERY o niższym standardzie

za zwrotem różnicy w cenie;

•żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

21.Vacanceselect International oraz Vacanceselect Travel gwarantują cenę najmu

KWATERY w wysokości określonej w formularzu REZERWACJI i potwierdzonej na

Fakturze.

22.Wszelkie zmiany do Umowy, w tym takie jak na przykład: zmiana KLIENTA,

zmiana KWATERY, zmiana campingu, dodanie lub rezygnacja jednego z

uczestników pobytu,o ile są możliwe muszą być zgłoszone pisemnie lub e-mailem.

Wprowadzenie zmian w rezerwacji np. uczestnika, osoby rezerwującej są możliwe

do 5 dni roboczych przed terminem pobytu. Zmiany te mogą nieść ze sobą wzrost

ceny najmu zakwaterowania np. dopłata za dopisanie dodatkowego uczestnika do

zakwaterowania.

23.Zmiany zgłoszone do 01/03/2020 są bezpłatne. Zmiany zgłoszone po tym

terminie będą obciążone opłatą manipulacyjną w kwocie 59 PLN od rezerwacji, z

zastrzeżeniem, że nie ma możliwości zwrotu kosztów w przypadku zgłoszenia

rezygnacji z pobytu jednego lub części uczestników w tej samej KWATERZE.

D. Odstąpienie od umowy przez ORGANIZATORA

(anulowanie umowy najmu KWATERY)

24.ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, względnie

świadczeń, jeżeli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od

ORGANIZATORA powodów. ORGANIZATOR ma prawo do odstąpienia od

umowy w przypadku działań sił wyższych, klęsk żywiołowych, stanów wojny itp. W

opisanych przypadkach KLIENT otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty.

E. Przyjazdy i wyjazdy. Skrócenie, przedłużenie pobytu

25.Przyjazd i objęcie w używanie KWATERY powinny nastąpić w przedziale

czasowym podanym w Voucherze w pierwszym dniu obowiązywania Umowy najmu,

natomiast opuszczenie KWATERY i wyjazd winny nastąpić nie później niż do

godziny określonej w Voucherze w ostatnim dniu najmu. Numer telefonu do recepcji

podany jest w informacji dołączonej do Vouchera.

26.Jeśli okres najmu zostanie skrócony z przyczyn niezależnych od Vacanceselect

International (np. przyjazd i/lub objęcie przez KLIENTA KWATERY celem

wykonywania umówionego najmu ulegnie opóźnieniu lub skróceniu), KLIENTOWI

nie przysługuje zwrot za niewykorzystany okres najmu.

27.Przedłużenie pobytu poza okres umowy najmu jest uzależnione od dostępności

KWATERY i jest możliwe tylko po uzgodnieniu z Rezydentem Vacanceselect

International lub z biurem Vacanceselect Travel Spółka z o.o. w Polsce.

F. Rezygnacja i odstąpienie od Umowy przez KLIENTA

28.KLIENT może anulować rezerwację i odstąpić od Umowy w każdym czasie. Za

datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym KLIENT zawiadomił pisemnie

ORGANIZATORA lub PEŁNOMOCNIKA o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z

najmu) lub dzień następujący po dacie, w której KLIENT nie uzupełnił wymaganej

wpłaty - zgodnie z otrzymaną Fakturą za najem. Odstąpienie od Umowy wymaga

zachowania formy pisemnej (list polecony lub e-mail). Kwota wpłacona przez

KLIENTA jest zwracana w ciągu 14 (czternastu) dni po otrzymaniu pisemnej

dyspozycji KLIENTA, zawierającej dane osobowe KLIENTA, numer rezerwacji oraz

numer konta bankowego z podaniem numeru SWIFT banku KLIENTA.

29.W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu najmu KWATERY przez KLIENTA,

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości

kosztów rzeczywiście poniesionych przez ORGANIZATORA do chwili doręczenia 

mu oświadczenia KLIENTA rezygnacji lub zmianie terminu najmu.

ORGANIZATOR wskazuje przy tym informacyjnie, iż średnie koszty tych potrąceń

kształtują się w praktyce następująco, w zależności od terminu rezygnacji (ilość dni

przed rozpoczęciem umówionego okresu najmu):

•do 31/01/2020 – pełny zwrot kosztów

•do 50 dni – 399 zł

• od 50 do 28 dni - 60% wartości rezerwacji

•w przypadku zgłoszenia anulacji na 28 dni przed datą rozpoczęcia pobytu

lub później, kosztem jest cała wpłacona kwota.

30.ORGANIZATOR przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania

zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z

odstąpieniem KLIENTA od umowy najmu, a tym samym do zminimalizowania

kosztów rezygnacji.

31.Organizator ma prawo potrącić należne odszkodowanie z kwoty wpłaconej przez

KLIENTA.

32.Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza kosztami rzeczywiście poniesionymi

przez ORGANIZATORA, jeżeli KLIENT w momencie odstąpienia od umowy,

jednak nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem najmu, wskaże

ORGANIZATOROWI osobę która przejmie obowiązki wynikające z zawartej

umowy. W niektórych lokalizacjach może być ściśle ograniczona możliwość

zamiany uczestników - w szczególności w grupach wiekowych - np. dziecko za

dziecko itp. Każda zmiana uczestnika musi być potwierdzona przez

REPREZENTANTA poprzez wydanie nowego Voucheru.

33.Opłata rezerwacyjna w wysokości: 59 PLN - nie podlega zwrotowi.

34.KLIENT ma możliwość ubezpieczenia wyżej wymienionego ryzyka kosztów

anulacji w ramach ubezpieczenia od rezygnacji według polisy generalnej

wystawionej przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

w Warszawie - ubezpieczyciel zwraca koszty anulacji w wypadku, gdy anulacja jest

spowodowana przyczynami losowymi wymienionymi w OWU. Za koszty anulacji

rezerwacji noclegów uważa się opłaty przewidziane w pisemnej umowie rezerwacji

noclegów, poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonegow związku z

rezygnacją Ubezpieczonego z zarezerwowanych i opłaconych noclegów.

Szczegółowe warunki tego ubezpieczenia przesyłane są wraz z Fakturą za najem

KWATERY.

G. Zasady Wczesnej Rezerwacji:

Możesz dokonać wczesnej rezerwacji zakwaterowania na rok 2020. Cena najmu w

niektórych przypadkach może ulec zmianie. W takich sytuacjach od momentu otrzymania

informacji o zmianie ceny najmu KLIENT ma prawo do darmowej anulacji w ciągu 48

godzin. Zmianie może ulec także dostępność zarezerwowanego zakwaterowania oraz

możliwe są zmiany w dodatkowych i opcjonalnych kosztach płatnych na miejscu po

przyjeździe. Bezpłatne zmiany w rezerwacji są możliwe do 1 marca. Zaliczkę należy

zapłacić bezpośrednio podczas rezerwacji lub w ciągu 7 dni od daty wykonania rezerwacji.

Jeżeli zaliczka nie zostanie wpłacona w całości, Vacanceselect zastrzega sobie prawo do

anulowania rezerwacji zgodnie z warunkami podanymi w punkcie F niniejszego regulaminu,

pozostałe wpłacone środki po potrąceniu kosztów anulacji zostaną zwrócone na konto

wskazane przez klienta.

H.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

35.ORGANIZATOR jest odpowiedzialny za zapewnienie najmu KWATERY w

terminie, cenie i standardzie zgodnym z ofertą.

36.ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie jeżeli jest ono wynikiem wyłącznie:

•działania lub zaniechania KLIENTA;

•działania lub zaniechania osób trzecich, nie uczestniczących w

wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub

zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć

•siłą wyższą.

37.W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym na miejscu a

ofertą, KLIENT powinien niezwłocznie poinformować ORGANIZATORA lub jego

przedstawiciela w miejscu najmu KWATERY. W takim przypadku ORGANIZATOR

ma prawo i obowiązek starać się naprawić wadę. W przypadkach zaistnienia w

trakcie umowy okoliczności uniemożliwiających świadczenia wynikające z oferty

ORGANIZATOR będzie zmierzał do spełnienia świadczeń zamiennych o standardzie

równorzędnym lub wyższym.

38.KLIENT ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej nie później niż 30 dni

od zakończenia umowy. ORGANIZATOR zobowiązuje się do niezwłocznego

rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji pozostanie ona

bez odpowiedzi przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

39.ORGANIZATOR zastrzega, że odpowiedzialność za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie usług w okresie najmu nie może przekroczyć dwukrotności

ceny najmu w odniesieniu do każdego KLIENTA. Zastrzeżenie to nie dotyczy szkód

na osobie.

I. Pobyt KLIENTA, Kaucja za wyposażenie, Końcowe

sprzątanie

40.KLIENTOM nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane dni pobytu czy

świadczenia, z przyczyn leżących po ich stronie lub podczas dobrowolnej rezygnacji.

41.W momencie przyjazdu, Rezydent Vacanceselect International lub Recepcja

pobierze od KLIENTA Kaucję w wysokości podanej na stronach internetowych

Vacanceselect. KLIENTowi zostanie wydane pokwitowanie. Kaucja służy do

pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez KLIENTA podczas jego pobytu

w najętej Kwaterze. Rezydent Vacanceselect International lub recepcja powinien być

natychmiast poinformowany przez KLIENTA o ewentualnych uszkodzeniach i/lub

brakach stwierdzonych po przyjeździe i objęciu KWATERY do używania lub

podczas trwania najmu. Rezydent Vacanceselect International lub recepcja ma prawo

dokonać potrącenia równowartości szkód. Kaucja musi być odebrana przez

KLIENTA osobiście przed opuszczeniem KWATERY po zakończonym okresie

najmu. Vacanceseselect Travel nie pośredn