Condicions generals de Venda

Condicions generals de Venda

Condicions generals de Venda

 Les presents Condicions Generals de Venda són aplicables a tots els contractes de lloguer d’allotjaments, establerts amb Vacanceselect International AG, i estan indissolublement vinculades al contracte de reserva. Us aconsellem prendre coneixement del contingut d’aquestes condicions abans de concloure el contracte. En les presents condicions trobareu els drets i les obligacions recíproques del contractant i de Vacanceselect International AG.

Selectcamp/Vacanceselect Viajes SL és membre de l'ACAV (Associació Catalana d'Agències de Viatge), formada per 323 agències de viatges centrals. L'ACAV pertany a l'ECTAA (Agrupació Europea d'Associacions d' Agències de Viatges) i a l'OMT (Organització Mundial del Turisme).

Un contracte de lloguer entre vosaltres i Vacanceselect International AG presentat a la pàgina web es realitza únicament si:

a) Esteu d’acord amb les Condicions Generals de Vacanceselect International AG (a partir d’ara Vacanceselect).
b) Faciliteu les vostres dades de caràcter personal, amb la finalitat d’efectuar una reserva i a continuació la confirmeu amb un clic sobre el botó «reservar».

Diverses agències de venda a Europa s’ocupen de realitzar les vendes per a Vacanceselect International AG. Aquestes agències de vendes són pre-seleccionades i avaluades, i operen també d’acord amb les condicions generals de reserves dels seus respectius països.

Feu clic aquí per obtenir Condicions generals de Venda

1. Reservar les vostres vacances

1.1 Reserva de les vostres vacances
Vacanceselect us proposa reservar el vostre allotjament mitjançant la nostra pàgina web o per telèfon.
Aquestes dues formes d’efectuar una reserva són imperatives, tant per a vosaltres como per a Vacanceselect.
La recepció de la vostra reserva, mitjançant la nostra pàgina web www.selectcamp.cat us serà confirmada mitjançant justificant de recepció, per email. Després del tractament de la vostra reserva, rebreu una factura i una confirmació per email (o si ho desitgeu, per correu) de Vacanceselect. Si no heu rebut la vostra factura després de 7 dies feiners, us preguem que contacteu amb Vacanceselect. 

1.2. Dret de retracte
Vacanceselect us recorda que les reserves efectuades són imperatives segons la llei (normatives en vigor). El dret de retracte (període de reflexió) durant els primers 14 dies, no és aplicable als serveis relatius als contractes de viatge proporcionats per Vacanceselect.

1.3 Contractant principal
El contractant principal ha de tenir una edat mínima de 18 anys en el moment de la reserva del allotjament. Està considerat(-ada) responsable principal de tots els contractants. Tota la correspondència serà enviada a l’adreça del contractant principal. Els menors d’edat que no vagin acompanyats pels seus pares no són acceptats en els càmpings ni a les residències. En alguns llocs es tolera sota condició d’una autorització dels pares o tutors. Sobre aquest particular, us n’haureu d’informar en el moment de fer la reserva. Vacanceselect es reserva el dret de rebutjar aquest tipus de reserves.

1.4 Nombre màxim de persones autoritzades
L’ocupació de l’allotjament està estrictament limitada al nombre de persones indicat en el contracte de reserva i esmentat a la informació de la nostra pàgina web (www.selectcamp.cat). Un bebè o un nen compta per una persona. En el cas de no respectar-ho, el gerent de l’allotjament es reserva el dret de no acollir-vos i us veureu obligats a proveir-vos vosaltres mateixos de la vostra estada. No tindreu dret a cap indemnització.
No es permet rebre visitants ni allotjar-los durant la nit, sense autorització prèvia del gerent de l’allotjament.

1.5 Opció
Si desitgeu esperar una mica abans de fer la vostra reserva definitiva, teniu la possibilitat d’efectuar una opció. Realitzar una opció és possible únicament per telèfon, al número: 977 351 836. Una opció és vàlida durant 24 hores i serà automàticament anul·lada després d’aquest termini.

1.6 Període de lloguer
El període mínim de lloguer és de 7 nits, a excepció que se n’indiqui un altre.

1.7 Preferències
Els vostres desigs particulars (per exemple un emplaçament prop de la piscina, a l’ombra...) han de ser forçosament indicats en el moment de la reserva. Les preferències seran comunicades al representant de Selectcamp, i seran preses en consideració en la mesura del possible, però no les podrem garantir.

1.8 Reserva anticipada

Podeu fer una reserva per a la propera temporada. No obstant això, aquesta reserva estarà subjecta a la disponibilitat d'allotjaments en la nova temporada, i als possibles canvis de preu en relació als costos addicionals i suplements in situ. El preu de l'estada és definitiu en el moment d'efectuar la reserva. Des del moment de la confirmació, teniu 48 hores de temps de reflexió i la possibilitat de cancel·lar sense càrrec. Podeu fer canvis sense càrrec fins a l'1 de març. Per conèixer les condicions, consulteu l'article 2.2. de les condicions generals de viatge de Vacanselect International AG, versió del 17 de juliol de 2018. En el cas d'una pre-reserva, heu de fer un pagament inicial, que es pot abonar directament o, com a màxim, en un termini de 7 dies . Si aquest pagament anticipat no es realitza, Vacanceselect té dret a cancel·lar la reserva.

El vostre pagament es liquidarà amb el preu total de l'estada.


2. Anul·lar o modificar
Es pot donar el cas que os vegeu obligats a anul·lar les vostres vacances per circumstàncies imprevistes. En aquesta eventualitat haureu d’advertir a Selectcamp per escrit o per telèfon 977 351 836. Email: info@selectcamp.cat En la majoria dels casos, una anul·lació o modificació suposa unes determinades despeses.

2.1. Anul·lació segons les Condicions generals de Venda

En cas de anul·lació, les condicions previstes a continuació seran aplicades. A més a més de les despeses d'administració, us seran exigibles els imports següents::

a) Anul·lació fins 42 dies abans de la sortida: 30% de l’import total de l’estada.
b) Anul·lació entre el 42è dia (inclòs) i el 28è dia abans de la sortida: 60% de l’import total de l’estada.
c) Anul·lació entre el 28è dia (inclòs) i la data de sortida: 90% de l’import total de l’estada.
d) Anul·lació el dia de la sortida i en cas de no presentació: 100% de l’import total de l’estada.

2.2 Modificació
Després de la facturació, fins a 28 dies abans de l’estada, el viatger pot demanar una modificació del contracte de viatge, entenent que serà en la mesura del possible. Una modificació s’entén como un canvi que no afecta l’essència mateixa del contracte (destinació, allotjament, preu del període). El viatger haurà de fer-se càrrec de les despeses de modificació a raó de €28,00 per cada reserva. El canvi d’una estada ja reservada, per una altra destinació, serà considerat como una anul·lació del viatge inicial, i una nova reserva de viatge suposarà l’aplicació de les condicions previstes en el paràgraf 2.1. En cas de modificació el contractant principal haurà de comunicar la modificació per escrit o per telèfon a Selectcamp.

2.2.1 Modificació d’acompanyants en el viatge
Si un dels vostres acompanyants en el viatge està impossibilitat, una altra persona pot ocupar el seu lloc. En el cas d’un acompanyant de viatge suplementari, és probable que calgui pagar un suplement. Els preus per persona, si són aplicables, estan indicadors per a cada allotjament a la nostra pàgina web.

2.2.2 Modificació del contractant principal
En el cas que el contractant principal estigui impossibilitat, una altra persona pot ocupar el seu lloc. Si això es produeix, la reserva haurà ser represa i modificada. Pel que fa referència a les condicions, vegeu l’article 2.2.3.

2.2.3 Cessió de la reserva
En el cas de que la reserva hagi estat cedida a un tercer, Vacanceselect pot modificar la reserva únicament si l’allotjador afectat permet aquesta modificació. Alguns allotjadors consideren una modificació d’aquest tipus com una anul·lació. En aquest cas ens veurem obligats a facturar les despeses d’anul·lació d’acord amb el que estableix l’article 2.1.2. Si la cessió de reserva és acceptada per l’allotjador, Vacanceselect facturarà les despeses de modificació per un import de €28,00. El contractant principal ha de transmetre la cessió de la reserva per escrit o per telèfon a Vacanceselect.

2.3 Anul·lació per Vacanceselect
En cas de força major o de circumstàncies imprevistes, Vacanceselect pot anul·lar la reserva. Aquesta regla s’aplica si el allotjament esdevé inutilitzable (per exemple: inundació, incendi forestal). Aquesta regla s’aplica igualment en cas de venda no prevista d’una propietat o en el cas d’overbooking. Vacanceselect us avisarà de seguida per telèfon o per escrit, precisant-ne els motius.
En aquest cas Vacanceselect proposarà un allotjament equivalent o superior. Aquesta substitució és avaluada per Vacanceselect a partir dels seus criteris d’emplaçament, categoria de l’allotjament, prestacions i preferències eventuals, transmeses en el moment de la reserva.
Si l’allotjament ofert en substitució és de qualitat inferior, Vacanceselect haurà de retornar al viatger la diferencia de preu en el termini de temps més breu possible. Si el viatger no accepta la modificació, Vacanceselect haurà de retornar, en el termini de temps més breu possible, totes les quantitats pagades en virtut del contracte. Vacanceselect declina tota responsabilitat pels serveis eventuals que hagin estat contractats (per exemple: billetes d’avió, lloguer de cotxe, ferris, autocar i altres).

3. Preus

3.1 Import del viatge i despeses

Els preus esmentats són els preus per allotjament i per setmana, excepte si s’indica d’una altra forma. En cas de promoció, en què s’ofereixin algunes pernoctacions, les menys cares seran gratuïtes. Les eventuals promociones no són acumulables i són vàlides únicament si el mateix allotjament és ocupat durant tota l’estada per les mateixes persones. Selectcamp es reserva el dret de modificar l’import de l’estada, en el cas de que es produeixin adaptacions.

3.2  Altres despeses
Les despeses d'administració hauran de ser abonades conjuntament amb la reserva amb Selectcamp/Vacanceselect. Les despeses a pagar in situ són les despeses addicionals obligatòries (per exemple la taxa turística). Igualment les despeses dels serveis opcionals són eventualment considerades com a despeses a pagar in situ (per exemple: animal domèstic i cotxe suplementari). 

3.3 Dipòsit de garantia o fiança
La fiança haurà de pagar-se a l’arribada, en metàl·lic. En tots els casos és responsabilitat del viatger assegurar-se que la fiança depositada li sigui restituïda. El viatger no podrà exigir en cap cas que el responsable local faci l’inventari fora de l’horari previst per a aquesta tasca. Correspon al responsable local i només a ell, que els viatgers es facin càrrec dels desperfectes en els allotjaments, de les despeses d’equipament domèstic, de la taxa de pernoctació i de les consumicions extra i diversos que s’hagin produït.

4. Estructura de la factura i pagament

4.1 Factura
A la factura hi figuren els imports següents: cost de la reserva i despeses d'administració (24,50 € per reserva).

4.2 Pagament
A la recepció de la factura de confirmació, caldrà pagar el 30% de l’import del viatge i la totalitat de les despeses d'administració. L’import restant s’haurà de liquidar, com a molt tard, 10 setmanes abans de la data de arribada. En el cas d’efectuar la reserva amb menys de 10 setmanes abans de la data de l’inici de l’estada, la totalitat del preu de l’estada haurà de pagar-se en els 14 dies següents. En cas d’efectuar la reserva amb menys de 4 setmanes abans de la data de l’inicio de l’estada, caldrà pagar la totalitat del preu en els 2 dies posteriors a la data de la factura. Després d’haver rebut la transferència de l’import total de la factura, els documents de viatge us seran enviats el més ràpidament possible. Rebreu els documents de viatge, com a molt tard, 2 setmanes abans de la vostra sortida. A excepció de les reserves d’«última hora».

4.3 Manca de pagament 
En el cas de falta de pagament, el viatger serà informat per escrit d’aquest retard per part de Selectcamp i tindrà la possibilitat d’abonar l’import que falti en un termini de 7 dies laborables. Si el pagament no s’efectua, el contracte serà considerat nul un cop passi aquest termini. Selectcamp facturarà en conseqüència les despeses d’anul·lació. Les quantitats ja abonades es deduiran dels despeses d’anul·lació. No és possible compensar els terminis de pagament amb altres quantitats degudes a Selectcamp. Selectcamp es reserva el dret de realitzar la reclamació per via judicial. Totes les despeses judicials i no judicials, a l’igual que els interessos, seran exigits al contractant principal.

5. Prestacions

5.1 Hores d’obertura i despeses
Totes les informacions relatives a les prestacions i eventuals suplements són esmentades a les descripcions dels allotjaments a la nostra pàgina web. Si aquests despeses no s’esmenten, això no implica que aquestes prestacions siguin gratuïtes. Vacanceselect no és responsable dels suplements sol·licitats o de les modificacions in situ per la utilització de prestacions o serveis. Vacanceselect no pot garantir que les prestacions estiguin sempre en funcionament.
Sobretot fora de alta temporada, és possible que alguns serveis no estiguin disponibles.
Amb freqüència, les prestacions són cedides a tercers i en aquest cas Vacanceselect o l’allotjador no tenen capacitat d’influir en la determinació de les hores d’obertura. Això pot afectar el restaurant, el bar, el supermercat i a l’animació, així com les prestacions en els entorns, com els supermercats, les piscines, les atraccions, els camps de golf, les pistes de tennis, etc.
De totes formes, es pot produir en baixa temporada que equipaments esportius, botigues, etc., estiguin tancats i que es pugui participar en menys activitats que en temporada alta. Igualment, pot ser que les animacions es vegin reduïdes, o anul·lades, per exemple si no hi ha un nombre suficient de participants; aquesta decisió correspon als responsables del càmping. Les informacions generals (equipaments, animacions, serveis locals, autobusos) indicats a la nostra pàgina web són proporcionades pels nostres socis. Es faciliten a títol indicatiu i no poden ser considerades com a contractuals en la mesura que alguns equipaments i altres prestacions puguin ser modificades en el transcurs de la temporada, per exemple, per decisió municipal. Òbviament els viatgers seran informats de qualsevol modificació amb la sola condició que nosaltres també n’haguem estat informats. Vacanceselect no pot ser considerat responsable de les eventuals modificacions.

5.2 Persones amb mobilitat reduïda
Demanem a les persones amb mobilitat reduïda que ens informin de la forma més detallada possible de les seves necessitats en relació a l’allotjament. Només d’aquesta forma podrem determinar si l’allotjament desitjat pot ser l’adequat. Vacanceselect us podrà només aconsellar i no serà responsable si l’allotjament no és l’apropiat o suficientment adaptat.

5.3 Embarcacions de plaer
En principio podreu portar la vostra embarcació sense problemes. És imperatiu que el vostre vaixell respongui a les exigències de seguretat segons les normatives vigents i haureu de disposar dels documents reglamentaris en el país concreto.
Informeu-vos abans de la vostra sortida, si la embarcació està autoritzada a les aigües on voldreu navegar. Igualment, corre al vostre càrrec la reserva d’un amarrador per al vostre vaixell. Vacanceselect no serà responsable si el vaixell no està autoritzat.

6. Informació de viatge

6.1 Arribada i sortida
La hora de arribada i de sortida estan esmentades en el vostre itinerari.
En general l’hora de arribada té lloc entre les 16h00 i les 19h00. L’hora de sortida és habitualment entre les 8h00 i les 10h00. Una arribada prematura és sota la vostra responsabilitat. Si preveieu una arribada amb retard, comuniqueu-ho trucant a la recepció del càmping o a Vacanceselect. En absència de resposta, contacteu amb Vacanceselect. L’allotjador està obligat a conservar l’allotjament disponible com a màxim durant 24 hores; després d’aquest termini, té el dret de rellogar-lo a tercers. En cas de arribada amb retard o de sortida prematura, no s’efectuarà cap restitució.

6.2 Documents de viatge
Haureu d’ocupar-vos personalment dels documents de viatge que us siguin necessaris. Vacanceselect no tindrà cap responsabilitat si el vostres documents de viatge no estan en regla.

6.3 Animals domèstics
En la descripció de la nostra pàgina web s’indica si el vostre animal de companyia està autoritzat en l’allotjament. És indispensable indicar-ho en el moment de la reserva. Només és possible amb l’acord previ de l’allotjador i després d’haver rebut la confirmació de Vacanceselect. Les despeses de la seva estada, si són conegudes, s’esmenten en la descripció de l’allotjament i es paguen in situ. 

7. Reclamacions
Vacanceselect diferencia entre les reclamacions anteriors a la vostra estada i les reclamacions durant la vostra estada.

7.1 Reclamació anterior a la vostra estada
Es tracta especialment de reclamacions relatives al procés de reserva, a la pàgina web, a la informació o al servei de Vacanceselect.

7.2 Reclamació durant la vostra estada
Si teniu una reclamació relativa al vostre allotjament, en primer lloc l’heu d’exposar al representant present en el lloc de vacances, per a permetre-li resoldre el problema. En cas de que no aconseguiu resoldre el problema, poseu-vos en contacte amb Vacanceselect, i nosaltres procurarem trobar una solució el més ràpidament possible. Vacanceselect s’esforçarà en solucionar la queixa en un termini de 48 hores. Heu de saber que només les urgències i les reclamacions greus poden ser tractades fora de les hores d’oficina.

7.2.1 Si no ho indiqueu a la vostra reclamació durant la vostra estada, per telèfon o per escrit a Vacanceselect, perdreu el dret a una possible indemnització.

7.2.2 Interposeu la vostra reclamació per escrit, en el termini de 4 setmanes després de la data del final de l’estada. El dossier ha d’incloure els documents justificatius. Les reclamacions rebudes generaran un justificant de recepció per part nostra i seran tractades l’abans possible i després d’una investigació al respecte. Les reclamacions interposades després d’aquest termini no seran tractades.

7.2.3 Si abandoneu l’allotjament per iniciativa pròpia i sense acord amb Vacanceselect, abans de finalitzar el contracte, perdreu el dret a una possible indemnització.

7.2.4 Vacanceselect no pot ser imputat per les despeses de transport i/o despeses d’estada durant el viatge cap la vostra destinació de vacances, ni a la tornada.

7.3 Procediment
La vostra reclamació haurà de ser interposada mitjançant el nostre formulari de reclamació, que trobareu a la nostra pàgina web. Feu clic aquí per al formulari de reclamació. Rebreu un justificant de recepció en 5 dies feiners. El justificant de recepció conté igualment les explicacions sobre el procés de reclamació. 

8. Responsabilitat

8.1 Vacanceselect no és responsable en cas de pèrdua i/o robatori (inclosos els diners), o degradació dels béns personals, danys o ferides corporals causades al viatger i als seus acompanyants de viatge en qualsevol circumstància.

8.2 La utilització de totes les prestacions i serveis in situ es realitzen sota la responsabilitat dels usuaris.

8.3 Durant la vostra estada, sou responsable de tots els desperfectes causats a l’allotjament, al seu equipament i a tots els béns vinculats a l’allotjament contractat. En cas de desperfectes, el pagament s’efectuarà entre vosaltres i el nostre representant.
Si els desperfectes no són abonats al nostre representant, Vacanceselect es reserva el dret de fer-vos responsable dels danys. Totes les despeses derivades van a càrrec del contractant principal, esmentat a la factura de reserva. El contractant principal és igualment responsable dels seus acompanyants de viatge.

8.4 Vacanceselect no assumeix responsabilitat per activitats de construcció inesperades al voltant del vostre allotjament, treballs de manteniment de vies privades o públiques, molèsties causades pel soroll como per exemple veïns, campanars d’església o màquines agrícoles, sorolls d’animals o problemes de contaminació de l’entorn pròxim al vostre allotjament de vacances.

8.5 Vacanceselect no se sent vinculat per les faltes d’ortografia o errors evidents a les nostres pàgines web.
Vacanceselect no és responsable de l’exactitud del material (fotos) proporcionat i composat per terceres persones.

8.6 Vacanceselect es reserva el dret de fer modificacions a la seva pàgina web i/o dels seus productes, sense notificació prèvia.

8.7 Vacanceselect us ofereix a la seva pàgina web la possibilitat de reservar bitllets d’avió i de ferris. El tractament d’aquestes reserves es desenvolupa mitjançant l’intermediari dels socis afectats, amb qui col·laborem. Vacanceselect no és responsable del tractament i l’execució d’aquests serveis.

8.8 Per a tots els nostres contractes conclosos, modificats o completats segons aquestes Condicions generals de Venda, s’aplicarà la legislació catalana o en el seu cas l’espanyola, sempre i quan sobre la base d’una altra reglamentació imperativa no hi sigui vigent un dret diferent.

Selectcamp
  • L’especialista d’estades en càmpings des de 1992
  • Líder en el mercat dels allotjaments Glàmping
  • Servei personal
Condicions generals de Venda